ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ "ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Το Ηλεκτρικό Σύστημα αλλάζει με ταχείς ρυθμούς και θα δημιουργηθούν νέες "ευκαιρίες" και "προκλήσεις", που επιβάλλουν την κατάλληλη προσαρμογή των "επιχειρηματικών μοντέλων".

Οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής έχουν τη "μοναδική ευκαιρία" να μετατραπούν σε "σπονδυλικές στήλες" των "παραδοσιακών Ηλεκτρικών Συστημάτων".

Ενώ για πολλές δεκαετίες οι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας "μονοπωλούσαν" τις αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι Διανομής είχαν ένα "συμπληρωματικό ρόλο" να παίξουν με βάση τις αποφάσεις των Παραγωγών, τώρα "οι ρόλοι αλλάζουν"…

Οι Εταιρείες Διανομής μπορούν να προσφέρουν περισσότερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τους Πελάτες και τους Καταναλωτές… Η μετακύλιση Κερδών από τους "παραδοσιακούς Παραγωγούς" προς τις σύγχρονες Εταιρείες Διανομής…

 Αυτά είναι τα Βασικά Συμπεράσματα μελέτης που καταρτίσθηκε από το World Economic Forum με τίτλο "The Future of Electricity: New Technologies Transforming the Grid Edge"

Βλέπε: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-electricity-new-technologies-transforming-the-grid-edge

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ωστόσο, υπογραμμίζουμε ότι η επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου του Μετασχηματισμού των Εταιρειών Διαχείρισης - Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί εφόσον:

1.    Μεταβάλλεται το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και εξασφαλίζεται η απαιτούμενη "ευελιξία" ώστε οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής να μπορούν να συναγωνίζονται "επί ίσοις όροις" τις ιδιωτικές εταιρείες που - αναπόφευκτα… - θα μπουν στις Νέες Τεχνολογίες των Δικτύων….

2.    Οι Διαχειριστές Διανομής εξασφαλίζουν τους απαραίτητους Οικονομικούς Πόρους, το Ανθρώπινο Δυναμικό κλπ που είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία Νέων Εσόδων πέραν αυτών που εξασφαλίζονται από τα κεντρικά προσδιοριζόμενα Τέλη Διανομής που μπαίνουν στους Λογαριασμούς Ηλεκτρικούς Ρεύματος….

3.    Οι Εταιρείες Διανομής πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΆΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ και ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ που να είναι ανάλογα με αυτά του Ιδιωτικού Τομέα…

Εάν δεν υλοποιηθούν οι ανωτέρω Στρατηγικοί Στόχοι τότε φοβούμαστε ότι μπορεί να επέλθει ταχεία οικονομική κατάρρευση των Εταιρειών Διαχείρισης Δικτύων Διανομής  που μπορεί να συμπαρασύρει και τυχόν συνδεδεμένες με αυτές ή μετοχικά ελεγχόμενες από Μητρικές Εταιρείες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας…

Εύλογο το ερώτημα:

-        Μπορεί μια Μητρική Εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγής με θυγατρική Εταιρεία Διανομής να αξιοποιήσει τις "νέες μεγάλες προκλήσεις";

-        Η Απάντηση είναι ΝΑΙ εφόσον οι Νέες Τεχνολογίες στα Δίκτυα Διανομής κλπ αποτελέσουν "ξεχωριστό αντικείμενο Επικερδούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας"…

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα κύρια σημεία της μελέτης του WEF για το Μέλλον του Ηλεκτρικού Συστήματος.

 

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

 

Τρεις είναι οι κύριες τάσεις που διαμορφώνονται και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή:

1) Εξηλεκτρισμός μεγάλων τομέων της Οικονομίας, όπως είναι οι Μεταφορές και η Θέρμανση. Η ανάπτυξη του εξηλεκτρισμού με δεδομένη την πολιτική για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου αναπόφευκτα θα είναι συνδεδεμένη με την περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

2) Αποκέντρωση του Ηλεκτρικού Συστήματος για μείωση του Κόστους Διανομής Ενεργειακών Πόρων (costs of distributed energy resources - DERs) εξασφαλίζοντας αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεσματικότερη διανομή της Παραγωγής, μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα της Ζήτησης και εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Αποκέντρωση θα κάνει περισσότερο "ευαίσθητους" τους Πελάτες στις αλλαγές του Συστήματος και θα απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός.

3) Ανάπτυξη της ψηφιοποίησης των δικτύων (έξυπνοι μετρητές κλπ), προώθηση του αυτοματισμού συστήματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.

Η προώθηση της ψηφιοποίησης θα ενισχύσει τις τάσεις για μεγαλύτερο έλεγχο της καταναλισκόμενης και παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ενίσχυση του αυτοματισμού και βελτιστοποίηση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής.

 Οι ανωτέρω περιγραφείσες κυρίαρχες τάσεις θα έχουν ως τελικό αποτελέσματα:

  • Συνεχείς αλλαγές στις τεχνολογίες με αποτέλεσμα τη μείωση του Κόστους με γρήγορους ρυθμούς.
  • Αλλαγές των "επιχειρηματικών μοντέλων" που θα είναι πρέπει πλέον περισσότερο προσανατολισμένα στις ανάγκες των Καταναλωτών ηλεκτρικης ενέργειας.
  • Μεταβολές στα μεγέθη απασχόλησης του εγκατεστημένου Ηλεκτροπαραγωγικού Δυναμικού κάτω από την επίδραση νέων μεταβλητών, όπως θα είναι η αυξανόμενη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τα "νέα επιχειρηματικά μοντέλα" μάλλον θα προκαλέσουν μείωση των εσόδων από Ηλεκτροπαραγωγή σε όφελος των εταιρειών Διανομής και των υπηρεσιών παροχής λιανικών υπηρεσιών.
  • Τα "έξυπνα και αποκεντρωμένα δίκτυα" θα καταφέρουν να έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία, ασφάλεια, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και θα δημιουργήσουν "νέες ευκαιρίες" για παροχή υπηρεσιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΑΞΙΩΝ…

 Το Ηλεκτρικό Σύστημα που βρίσκεται σε φάση πολύ μεγάλων αλλαγών θα δημιουργήσει "μεγάλες ευκαιρίες" για τη δημιουργία νέων υπεραξιών που μπορεί να ανέλθουν στην επόμενη δεκαετία - σύμφωνα με σχετική ανάλυση του  World Economic Forum - 2.4 τρισ. δολάρια…

Επιπλέον σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι εξής κατωτέρω Στόχοι:

  • Δημιουργία ενός ολοένα και "πιο καθαρού ενεργειακού μείγματος".
  • Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογών για του Καταναλωτές και τους Πελάτες.
  • Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας με εργαζόμενους και στελέχη που θα μπορούν να αξιοποιούν και να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες.
  • Παροχή μεγαλύτερων δυνατοτήτων Επιλογών για τους Καταναλωτές.
  • Τεχνολογίες που θα είναι σε όφελος των Νοικοκυριών χαμηλού Εισοδήματος.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η μη έγκαιρη προσαρμογή των εθνικών Ηλεκτρικών Συστημάτων και των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πολλαπλούς Κινδύνους, όπως:

Ü   Απώλεια επενδεδυμένων Κεφαλαίων και Θέσεων Εργασίας λόγω μη έγκαιρης προετοιμασίες στις αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες.

Ü   Απώλειες αξιών για τα "ενδιαφερόμενα μέρη" (stakeholders) εάν δεν κατανοήσουν ότι τα Δίκτυα Διανομής θα αποτελούν τη "σπονδυλική στήλη" των Ηλεκτρικών Συστημάτων.

 Οι "συστάσεις" του WEF για την αποφυγή των ανωτέρω Κινδύνων είναι:

1.   Ανασχεδιασμός του Ηλεκτρικού Συστήματος με Σκοπό:

-         να αλλάξουν οι "κανόνες του παιχνιδιού",

-         να ανατεθούν νέου ρόλοι τους Διαχειριστές Δικτύων,

-         να προωθηθούν οι Καινοτομίες και η πλήρης διάθεση διαφορετικών πηγών  Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2.   Υιοθέτηση "νέων επιχειρηματικών μοντέλων"  για Νέες Πηγές Εσόδων.

 

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

Δρ Οικονομολόγος