ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 

Θέλουμε το Καλλίτερο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη  και πάνω από όλα για την Κοινωνία...

Για την επίτευξη του Καλλίτερου Αποτελέσματος για την Εθνική Οικονομία, την Κοινωνία και .όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλευτικών, επικοινωνιακών κλπ υπηρεσιών για την επίτευξη σημαντικών Αναπτυξιακών Στόχων:

1) Επικοινωνιακή υποστήριξη και προβολή για την πραγματοποίηση πολύ μεγάλων και ευρειών Μεταρρυθμίσεων και Αναδιαρθρώσεων που θα καταστήσουν βιώσιμη και διεθνώς ανταγωνιστική την Ελληνική Οικονομία.

2) Συμμετοχή σε επικοινωνιακές πρωτοβουλίες και δράσεις (Συνέδρια, Ημερίδες κλπ) που θα διευκολύνουν την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας για νέες πολύ μεγάλες επενδύσεις με πλήρη Προστασία των Επενδυτών.

3) Προβολή αναλύσεων και δημοσιοποίηση "επενδυτικών ευκαιριών" σε Εθνικό, Τομεακό, Περιφερειακό κλπ επίπεδο σε όφελος των Τοπικών Κοινωνιών.

4) Ενεργός επικοινωνιακή κλπ υποστήριξη Τομεακών και Επιχειρησιακών Στρατηγικών, Σχεδίων και Προγραμμάτων με τη συνεργασία τοπικών αρχών για την προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών κλπ.

5) Συμμετοχή σε εργασίες υποστήριξης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών, που αφορούν:

- Επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις και Διαχείριση Αλλαγών (Retructuring, Change Management),

- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εσωτερική Εξωτερική Επικοινωνία (Human Resources Management, Inernaal & External Communication),

- Διαχείριση επενδύσεων (Investment & Portfolio Management), κλπ